Problem gyda’r Teleffon – Caerfyrddin | Telephone Issue - Carmarthen resolved, 09/10/2019 10:11AM BST Telephone System


Notification history

09/10/2019 10:11AM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
09/09/2019 03:46PM BST
Rydym wedi cael gwybod gan ein cyflenwr 3ydd parti y daw’r dargyfeirio galwadau allanol i ben erbyn hanner nos heno.

Er mwyn cadw’n gyfredol â holl broblemau gwasanaeth TG a gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd, ewch i http://status.uwtsd.ac.uk a chofrestru i gael rhybuddion e-bost neu SMS ynghylch problemau TG.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We have been informed by our 3rd party supplier that the removal of the diversion for external calls should be actioned by midnight tonight.

To keep up to date on all IT Service issues and planned maintenance, please visit http://status.uwtsd.ac.uk and register for email or SMS alerts on IT issues.09/09/2019 11:52AM BST
Ar ôl gweithio gyda’n cyflenwr 3ydd parti, rydym yn falch i gadarnhau bod y problemau a fu’n effeithio ar ein gwasanaeth ffôn yng Nghaerfyrddin wedi’u datrys erbyn hyn.

Mae galwadau mewnol bellach yn gweithio, fodd bynnag mae galwadau allanol yn dal i gael eu dargyfeirio i dderbynfa Abertawe. Bydd y galwadau allanol yn cael eu dychwelyd i Gaerfyrddin wedi i BT roi'r gorau i ddargyfeirio galwadau, a rhagwelir y bydd hyn yn digwydd erbyn amser cinio heddiw.

Er mwyn cadw’n gyfredol â holl broblemau gwasanaeth TG a gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd, ewch i http://status.uwtsd.ac.uk a chofrestru i gael rhybuddion e-bost neu SMS ynghylch problemau TG. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We are pleased to confirm that after working with our 3rd party supplier, the issues affecting our phone service in Carmarthen have now been resolved.

Calls internally are now working, however external calls remain diverted to Swansea reception. External calls will revert to Carmarthen once BT have removed the call diversion, which we anticipate will be by lunchtime today.

To keep up to date on all IT Service issues and planned maintenance, please visit http://status.uwtsd.ac.uk and register for email or SMS alerts on IT issues.
09/06/2019 07:18PM BST
Mae’r mater hwn bellach wedi ei ddatrys. Fodd bynnag, os ydych yn dal i brofi problemau sy’n gysylltiedig â hyn, cysylltwch â Desg Wasanaeth TG os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------------

This issue is now resolved. However, if you are still experiencing any problems
related to this, please get in contact with the IT Service Desk.
09/03/2019 11:49AM BST
Rydyn ni’n cydweithio gyda’n cyflenwr 3ydd parti sy’n gweithio i ddatrys y broblem gyfredol gyda’r ffonau ar ein campws yng Nghaerfyrddin.
 
Diweddariad presennol:
 
  • Nid yw’r galwadau i mewn i 01267 67xxxx a 01267 2251xx yn gweithio ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi gofyn trwy ein cyflenwr 3ydd parti i ailgyfeirio’r galwadau hyn i Dderbynfa SA1, a gwneir hynny o fewn 24 awr.
  • Gall estyniadau ffôn Mitel yng Nghaerfyrddin wneud galwadau allanol a derbyn galwadau mewnol.
  • Mae galwadau ffôn i 0300 500 1822 (prif rif y Brifysgol), 0300 323 1828 (Clirio) a 0300 500 5054 (Derbyniadau) yn cael eu hailgyfeirio i’n campws yn SA1 ar hyn o bryd.
  • Mae’r holl wasanaethau ffôn eraill heb eu heffeithio.
 
Diolch am eich amynedd parhaus wrth i ni weithio i ddatrys y broblem hon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are working with our 3rd party supplier who are working to resolve the current telephony issue on our Carmarthen Campus.
 
Current update:
 
  • Inbound calls to 01267 67xxxx & 01267 2251xx are currently not working. We have requested through our 3rd party supplier that these calls be redirected to SA1 Reception, which will be in place within 24 hours.
  • Mitel phone extensions in Carmarthen can make outbound external calls and receive internal calls.
  • Telephone calls to 0300 500 1822 (University main number), 0300 323 1828 (Clearing) and 0300 500 5054 (Admissions) are currently being diverted to our SA1 Campus.
  • All other telephone services are not affected.
 
Thank you for your continued patience while we work to resolve this issue
09/02/2019 08:15AM BST
Rydym ar hyn o bryd yn profi anawsterau gyda galwadau ffôn allanol i ac o’n campws yng Nghaerfyrddin.

Rydym yn ymchwilio i achos y broblem a darparwn ddiweddariad cyn gynted â
phosib. 

-----------------------------

We are currently experiencing issues with external telephone calls to and from our
Carmarthen campus.

We are looking into the cause of this issue and will provide an update as soon as
possible.