Gwaith Cynnal a Chadw Brys - Campws Llambed | Emergency Maintenance – Lampeter Campus 11/03/2017 08:00AM GMT - 11/03/2017 08:30AM GMT

Wi-Fi & Internet

Maintenance details

Sylwch fod angen gwneud gwaith cynnal a chadw brys ar gampws Llambed yn ystod yr amseroedd a nodir.  Yn ystod y cyfnodau hyn bydd effaith ar y rhan fwyaf o wasanaethau rhwydwaith yn Llambed, yn cynnwys Wi-Fi, Rhyngrwyd, argraffu a ffonau.

Ni fydd y ffolderi a rennir ar gyfer Caerfyrddin / Llambed / Llundain a Chaerdydd (DeptShares), a ffolderi cartref staff a myfyrwyr Llambed (gyriant U) ar gael. Bydd hyn hefyd yn effeithio ar ddefnyddwyr yn Abertawe sy’n ceisio cael mynediad i’r ffolderi a rennir hyn.  Fodd bynnag, ni fydd effaith ar ffolderi a rennir yn Abertawe.  

Ni fydd staff yn gallu cael mynediad i Kinetics, Adroddiadau yn MyTSD, ac ni fydd lluniau myfyrwyr ar gael mewn systemau megis MyTSD, SITS a Chardiau Adnabod.

------------------------------------

Please be aware that emergency maintenance needs to be carried out on the Lampeter campus during the times specified. During the outage most network services in Lampeter will be affected including Wi-Fi, Internet, printing and telephones.

The shared folders for Carmarthen/Lampeter/London and Cardiff (DeptShares) and Lampeter staff and student home folders (U Drive) will be not be available, this will also affect users in Swansea attempting to access theses shared folders. However, Swansea shared folders will not be affected.

Staff will be unable to access Kinetics, Reporting in MyTSD and student photos will be unavailable in systems such as MyTSD, SITS, and ID Cards.